Van Roon Automatisering heeft de applicatie Verwerking VRI Verkeerslichtinformatie ontwikkeld waarmee alle logbestanden van Verkeers Regel Instrumenten (VRI) worden verwerkt in een centrale database. Afhankelijk welke metingen de VRI uitvoert en in logbestanden beschikbaar stelt kan de applicatie Verwerking VRI Verkeerslichtinformatie per rijbaan informatie vastleggen over:

· Het aantal voertuigen wat een kruispunt passeert
· De wachttijd voor een verkeerslicht
· Het aantal voertuigen wat door Roodlicht rijdt
· Het aantal voetgangers
· Het aantal fietsers

Naast bovenstaande wordt ook informatie vastgelegd op wat voor soort dag de meting wordt uitgevoerd. In de Kalender kunnen aan de dagen bepaalde kernmerken worden meegegeven zoals: Werkdag, Feestdag, Zaterdag, Zondag, Koopavond.

De volgende informatie kan worden beheerd in de applicatie Verwerking VRI Verkeerslichtinformatie:

Beheer VRI
- Beheer Kruispunten
- - Beheer Verkeerslichten

Er is een hiërarchische opbouw waarvoor geldt:

Ieder VRI systeem is uniek
- Ieder VRI systeem kan een of meerdere Kruispunten bevatten
- - Ieder Kruispunt kan een of meerdere Verkeerslichten bevatten

Ook kan ieder Verkeerslicht / Kruispunt worden gedeactiveerd als er bijvoorbeeld werkzaamheden aan de weg zijn waardoor een Kruispunt (gedeeltelijk) moet worden afgesloten. In de VRI-logging worden alle mutaties van VRI, Kruispunten en Verkeerslichten vastgelegd.

Het verwerken van alle logbestanden is een geautomatiseerd proces wat zowel handmatig als vanuit een planning (jobscheduler) kan worden gestart. Voordat de data uit de logbestanden daadwerkelijk aan de database wordt toegevoegd worden een aantal controles uitgevoerd. Is de controle conform de criteria, dan krijgt het record voor deze controle de status OK. Er worden in totaal 5 controles uitgevoerd die allen de status OK moeten hebben voordat een record aan de database kan worden toegevoegd.
Deze zijn:

Afwijkende datum
· Een melding dat de datum in het record 1 dag afwijkt.
§ Komt in ieder bestand voor als er een 24 uurs overgang plaatsvindt. De melding kan via een opdrachtknop generiek op OK worden gezet.

· Een melding dat de datum in het record meer dan 1 dag afwijkt.
§ Het systeem maakt in de foutboodschap melding van de aangetroffen datum en zet de datum die in de bestandsnaam is opgenomen in het record. Records waarbij deze datumaanpassing is uitgevoerd moeten door de gebruiker worden geaccepteerd.
· Toelichting:
· Wanneer de datum van de meting 21-01-2006 is en in een record staat 21-01-1996 gaat het systeem bij de kwartiercontrole alle tussenliggende kwartieren genereren tussen 21-01-1996 en 21-01-2006. Daarom is er voor gekozen de datum uit de bestandsnaam 21-01-2006 in het systeem op te nemen in het record.

Bepaal Dagtypen
· De opdrachtknop Bepaal Dagtypen bepaald aan de hand van de informatie uit de Kalender welk dagtype moet worden ingevuld.

Ontbrekende kwartieren
· Wanneer de tijd tussen twee records niet het interval is waarop een VRI een logbestand aanmaakt (meestal iedere 15 minuten) dan wordt in het tweede record melding gemaakt dat er metingen ontbreken. Ontbrekende metingen kunnen eenvoudig worden gegenereerd waarbij het systeem de gemiddelde waarde van het betreffende Verkeerslicht (bepaling op Verkeerslicht, Type dag en Tijdstip) in het record ontbrekende record zet.

Ontbrekende / Teveel telkolommen
Wanneer het aantal Verkeerslichten in het logbestand afwijkt van het aantal wat in het VRI-configuratiebestand staat vermeld wordt er een foutboodschap gegenereerd.

Sterk afwijkende aantallen t.o.v. de gemiddelde waarde
De afkeuringen zijn in 2 gradaties te verdelen, een zogenoemde melding van een afwijking binnen een bepaalde marge waarbij de melding via de druk op de knop kan worden hersteld, en een grote afwijking waarbij het aangeboden record:

- handmatig moet worden hersteld
- verwijderen
- via een opdrachtknop met de gemiddelde waarde laten vullen door het systeem.

Middels standaard en eigen vraagstellingen (Queries) kunnen alle gewenste vraagstellingen aan de database worden gesteld waarbij de output zowel op het scherm als in Excel of Word formaat beschikbaar is.

Overige informatie rond de systemen en applicatie

De applicatie is ontwikkeld in Visual Basic for Applications binnen Microsoft Access en maakt gebruik van de functionaliteiten van Microsoft Excel en Microsoft Access.
Deze applicatie vereist minimaal de versie 2002 van zowel Microsoft Excel als van Microsoft Access.
Gemeenten met minder dan 100 VRI kunnen goed met de standaard Access database werken. Bij meer dan 100 VRI wordt een SQL database op een separate server geadviseerd.